ปุ๋ยดวงตะวันเพชร ร่วมสนับสนุนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ไร่ 1 ตัน


ปุ๋ยดวงตะวันเพชร ร่วมสนับสนุน โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ไร่ 1 ตัน ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตร อ.กงหรา ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำต.สมหวัง มอบปุ๋ยอินทรีย์
ตราดวงตะวันเพชร สูตรนาข้าว และปุ๋ยเคมีตราดวงตะวันเพชร สูตร 16-20-0 ให้เกษตรกรสำหรับนำไปทดลองใช้ที่แปลงนาข้าวจำนวน 54 แปลง