เดินตามรอยเท้าพ่อ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (ป้าอาสา-ลุงประมวล)

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง หลักการสำคัญ 5 ประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ 1.ความพอประมาณ คือ ความพอดีๆ ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่เติบโต เร็วเกินไป ไม่ช้าเกินไปและไม่สุดโต่ง 2.ความมีเหตุผล คือ ทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไป อธิบายได้ การส่งเสริมกัน ในทางที่ดี สอดคล้องกับหลักการพุทธธรรม คือหลักปฏิจจสมุปบาทและ อิทัปปัจจยตา ที่กล่าวถึงความเป็นเหตุเป็นผลเพราะมีสิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย 3.ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี จะต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ควร จะเป็น เช่น เกิดความเสี่ยงเพราะมีความโลภมากเกินไป หรือเสี่ยงเพราะ ปล่อยกู้มากเกินไป หรือกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไรมากเกินไป จนก่อให้ เกิดความเสี่ยง 4.ความรอบรู้ ต้องมีความรอบคอบ มีการใช้ความรู้ใช้วิชาการด้วยความระมัดระวัง ไม่บุ่มบ่าม มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี ดำเนินการอย่าง รอบคอบถ้วนทั่ว รอบด้านครบทุกมิติ 5.คุณธรรมความดี เป็นพื้นฐานของความมั่นคง หากเปรียบเป็นต้นไม้ใหญ่ ถือเป็นรากแก้วและรากแขนงที่มีขนาดและคุณภาพเพียงพอ โดยมี เศรษฐกิจเป็นรากฝอยคอยหล่อเลี้ยง ที่ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทนและพากเพียร


ด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ ครอบครัวสุทาธรรม นั่นคือ ลุงอาสา - ป้ามวล (นายอาสา และ นางประมวล สุทาธรรมเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีที่ประกอบอาชีพทำนา จากไร่นาไม่ถึง 5 ไร่ ที่ลุงอาสาและป้ามวลได้ร่วมกันทำตั้งแต่ หว่านกล้า ปักดำ จนถึง เก็บเกี่ยวเอง ด้วยความขยันและตั้งใจลุงอาสาและป้ามวลก็คัดพันธุ์ข้าวปลูกเองหลัง จากเกี่ยวข้าวเสร็จเพื่อใช้เป็นพันธุ์ข้าวในการทำนาครั้งต่อไป เพราะลุงอาสากล่าวว่า “ลุงชอบคัดเมล็ดข้าวเอง เพราะลุงเป็นคนปลูกเอง และ ลุงไม่ต้องเสียตังไปซื้อเขา อันไหนที่ลุงทำได้ ลุงจะทำเองทั้งหมด เพราะมันคืออาชีพของลุง” จากการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเองของลุงอาสาและป้ามวลทำให้ชาวบ้านใกล้เคียง เห็นและสนใจมาขอซื้อเพราะลุงและป้าคัดพันธุ์ข้าวดีและมีคุณภาพกว่าไปซื้อเขา นั่นคือ จุดเริ่มต้นของการขายพันธุ์ข้าวปลูกของลุงอาสาและป้ามวล เพราะการคัดพันธุ์ ข้าวปลูกของลุงและป้านั้นไม่ว่าจะขายหรือทำเองก็เหมือนกันเพราะลุุงและป้าทำด้วย ใจรักและซื่อสัตย์ต่อคนที่มาซื้อ ทำให้ลุงอาสาและป้ามวล เป็นที่รู้จักในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงในการคัดพันธุ์ข้าวปลูกที่มีคุณภาพจนถึงปัจจุบัน ด้วยอาชีพที่รักและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของลุงอาสาและป้ามวล ทำให้ใช้ ชีวิตอย่างมีความสุข โดยป้ามวลกล่าวว่า “ป้าชอบทำนา ป้ารักอาชีพนี้ ถ้าให้ป้า ไปทำอย่างอื่นที่ได้เงินมากกว่านี้ ป้าก็ไม่ไป เพราะป้ามีความสุขที่เห็นข้าวเขียวงาม ออกรวงเหลืองสวยเต็มท้องทุ่งนา ป้าเห็นแล้วป้ามีความสุข เพราะตอนนี้ป้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทำให้ป้า ระลึกถึงท่านอยู่เสมอ เป็นบุญของป้าที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9 และได้อยู่ในประเทศไทย” ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของลุงอาสา - ป้ามวล ทำให้ชีวิตพบแต่ความสุข ในนาม บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัดขอขอบพระคุณลุงอาสา - ป้ามวล เป็นอย่าสูงที่ได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและมีความสุขในทุกๆ อย่างที่ได้ทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น