ปุ๋ยสั่งตัดคืออะไรปุ๋ยสั่งตัด
เป็นเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณ ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยจึงสูงขึ้น คำแนะนำ ปุ๋ยสั่งตัด ได้จากการนำปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืชได้แก่ พันธุ์พืช แสงแดด อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ชุดดิน ปริมาณ N P K ในดินขณะนั้น ฯลฯ มาพิจารณาร่วมกัน โดยใช้แบบจำลองการปลูกพืช และโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจมาคำนวณโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อคาดคะเนคำแนะนำปุ๋ย N P K ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และมีการทดสอบในภาคสนามเพื่อให้ได้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่มีความแม่นยำ และสอดคล้องกับความต้องการของพืช
#คำแนะนำสำหรับวิธีการใช้ปุ๋ยสั่งตัด
ขั้นตอนที่ 1
ตรวจสอบข้อมูลชุดตรวจดิน
ขั้นตอนที่ 2
วิเคราะห์ N P K ในดิน
ขั้นตอนที่ 3
ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ ปุ๋ยสั่งตัดหรือโปรแกรม Simrice ได้ที่ www.ssnm.info

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น