อาการขาดธาตุเหล็กของพืชธาตุเหล็ก
นอกจากจะเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญสำหรับมนุษย์อย่างเราๆแล้วยังเป็นธาตุที่มีความสำคัญกับพืชเช่นกัน เพราะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช และเป็นองค์ประกอบของโปรตีนพืช เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ธาตุเหล็กจะช่วยในการสังเคราะห์อาหารของพืชให้สมบูรณ์ทำให้พืชมีใบสีเขียวเข้ม
ปกติในดินส่วนใหญ่จะพบธาตุเหล็กในลักษณะของแร่ เช่น ฮีมาไทต์ (Fe2O3) ไพไรต์ (FeS2) จาโรไซต์ เป็นต้นเมื่อแร่เหล็กชนิดต่าง ๆ ผุพังสลายโดยขบวนการต่าง ๆ ก็จะปลดปล่อยเหล็กออกมา ซึ่งจะมีปริมาณที่ต่ำกว่าเหล็กในดินที่อยู่ในรูปของอนินทรีย์ที่ละลายได้ เช่น เ ฟอริก (Fe3+) และเฟอร์รัสไฮดรอกไซด์ [ Fe (OH)2] พืชสามารถนำเหล็กไปใช้ประโยชน์ได้จะอยู่ในรูปเฟอรัส (Fe2+ ) (บุญแสน เตียวนุกูลธรรม,2005)
ถ้าพืชขาดจะแสดงออกทั้งทางใบและผล อาการเริ่มแรกจะสังเกตพบใบอ่อนบริเวณเส้นใบยังคงเขียวอยู่ แต่พื้นใบจะเริ่มเหลืองซีด ส่วนใบแก่มีอาการปกติ ระยะต่อมาจะเหลืองทั่งใบ ขนาดใบจะเล็กกว่าปกติและจะร่วงไปก่อนใบแก่เต็มที่ กิ่งแห้งตาย ส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับผลคือ ผลผลิตลดลง ขนาดผลเล็กผิวไม่สวย ผิวเรียบและเกรียม
การแก้ไขคือ ปรับสภาพดินให้ pH อยู่ที่ 5.5-6.5 หากมีมากเกินไปจะตรึงฟอสฟอรัสไว้จนพืชไม่สามารถนำไปช้ประโยชน์ได้ และการใส่ปุ่ยอินทรีย์เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยกรดออกมาละลายธาตุเหล็กให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น