บทบาทของธาตุอาหารพืชดินดี หรือดินที่มีผลิตภาพสูง หมายถึง ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพดี จึงเป็นดินที่สามารถให้ธาตุอาหารต่างๆ แก่พืชอย่างเพียงพอประกอบกับดินมีโครงสร้างดีจึงสามารถอุ้มน้ำได้ดี และมีการถ่ายเทอากาศดี รวมทั้งไม่มีชั้นดินดานหรือสารพิษอันเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของพืช
และธาตุอาหารคือธาตุที่จำเป็นต่อพืชและพืชต้องใช้ธาตุนั้นเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ซึ่งหมายความว่า 1) หากพืชขาดธาตุนั้นอย่างรุนแรงมาก จะไม่สามารถเจริญเติบโตจนครบวัฏจักรชีวิต 2) ถ้าขาดแคลนธาตุนั้นอย่างรุนแรงพอประมาณพืชจะมีอาการผิดปกติ ซึ่งเป็นอาการเฉพาะ และสามารถแก้ไขอาการดังกล่าวได้โดยให้ธาตุนั้นในรูปของปุ๋ย แต่ไม่อาจแก้ไขอาการผิดปกตินี้ด้วยการให้ธาตุอื่น
3) ความต้องการธาตุนั้นๆมีความจำเพาะเจาะจงมาก เนื่องจากแต่ละธาตุมีบทบาทสำคัญโดยตรงในเมแทบอลิซึมของพืช 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น